بندر سازی و سازه های دریایی

news184-1

گزارشی از آغاز عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه بندر فراسکو عسلویه

شرح خبر: خانم مهندس سپیده چرمچی کارشناس سازه دریایی بخش تخصصی بندرسازی و سازه های دریایی به دنبال بازدید از سایت پروژه طرح توسعه بندر فراسکو عسلویه ، گزارشی از…
فهرست