شرکت گاز استان خرسان

  1. خانه
  2. نمونه کارها
1175

پروژه 1175

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های گازرسانی به صنایع در استان خراسان رضوی مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 14 ماه 1397 استان خراسان…
فهرست