بندر سازی و سازه های دریایی

  1. خانه
  2. نمونه کارها

1159 – تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی متناسب با راهبردهای انجمن PIANC

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 24 ماه 1396 تهران سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1159 شرح پروژه: “PIANC” یک انجمن جهانی…
فهرست