بندرسازی و سازه های دریایی

  1. خانه
  2. نمونه کارها
1161

1161 – ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس (مرحله دوم اجرایی)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 18 ماه 1396 بندر خلیج فارس بندرسازی و سازه های دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 1161 شرح…
1178

پروژه 1178

مطالعات توسعه زیر ساخت های مسافری دریایی در بندر ترکمن و طراحی اسکله شناور مسافری در بندر ترکمن و بندر گز مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه…

پروژه 1180

ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت انجام بخشی از تهیه فهرست بهاء کارهای ساحلی و دریایی مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 6 ماه 1397 — سازمان…
فهرست