گروه مهندسی زیرساخت ها

گروه مهندسی زیرساخت ها یکی دیگر از مدیریت‌های مهندسین مشاور هندسه پارس بوده و فعالیت مهندسی در زمینه موضوعات زیر را بر عهده دارد:

(1) مطالعات و طراحی پروژه‌های تونل شهری و برون شهری

(2) مطالعات و طراحی ایستگاه‌های زیرزمینی مترو

(3) مطالعات و طراحی مغارهای زیرزمینی و شافت ها

(4) مطالعات ژئوتکنیک شامل شناسایی میدانی، طراحی پی ها و دیواره‌های نگهبان خاک

(5) خدمات مهندسی بهسازی زمین

(6) طراحی ابنیه فنی راه

(7) طراحی پل

(8) مطالعات و مدل سازی های ترافیکی

(9) طراحی سازه و تاسیسات آبگیری از دریا

(10) طراحی آب شیرین کن

(11) طراحی خطوط لوله زیر دریایی

(12) انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه و عمران صنعتی

(13) انجام مطالعات و طراحی ساختمانها، کارخانه‌هاو… و سازه‌های خاص

(14) انجام مطالعات و طراحی معماری داخلی

(15) مطالعات بهسازی،‌ نوسازی، توانمندسازی و ساماندهی محیط‌های شهری و صنعتی

(16) مطالعات زیست محیطی و تهیه گزارشات EIA

بخش‌های تخصصی خدمات مهندسی در پروژه‌های مهندسی زیرساخت ها

فهرست