پروژه 1180

ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت انجام بخشی از تهیه فهرست بهاء کارهای ساحلی و دریایی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1397 سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1180

شرح پروژه:

تهیه فهرست بهای کارهای دریایی و ساحلی بهمراه ساختار شکست، تهیه مشخصات فنی و شرح ردیف ها در این پروژه مورد نظر است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

تهیه فهرست بهای کارهای دریایی و ساحلی شامل تهیه ساختار شکست، مشخصات فنی، شرح فصل و شرح ردیف های (الف) اسکله بلوکی، (ب) اسکله با شمع های به هم پیوسته، (ج) بهسازی زمین و (د) لایروبی توسط این مشاور انجام می گیرد. سایر بخش های فهرست بها توسط شرکت های همکار تهیه می شود.

ویژگی مهم این پروژه :

با توجه به عدم وجود فهرست بهای پایه در زمینه کارهای دریایی و استفاده از فهرست بهای خاص در مناقصات و اعمال سلایق مختلف در شرح ردیف های انجام در مناقصات مختلف، این پروژه باعث یکپارچه شدن کار مناقصات خواهد گردید.

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی مدت قرارداد: 6 ماه
1397/10/09

پروژه 1178
پروژه 1182
فهرست