1148 – تهيه پروپوزال فنی مناقصه EPC طرح توسعه بندر دقم عمان

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

دریایی و هیدرودینامیک – مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک

1147 – ارائه خدمات مشاوره عالی در پروژه توسعه حرم امام حسین
1149 – انجام مطالعات پایه و تفصیلی پروژه موج‌شکن بندر رمچاه
فهرست