عضویت در مجامع و انجمن ها

عضویت در مجامع و انجمن ها

استاندارد ISO 9001:2008
انجمن بتن ایران
انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسینتتیک استان تهران
انجمن تونل ایران
انجمن ژئوتکنیک ایران
انجمن مهندسی دریایی ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران
4.ضوابط سیستم HSE
3.استاندارد OHSAS 18001:2007
استاندارد ISO 14001:2004
استاندارد ISO 9001:2008
فهرست