استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 9001:2015(سیستم مدیریت کیفیت)

مهندسین مشاور هندسه پارس موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015(سیستم مدیریت کیفیت) از شرکت KQR گردید. در این رابطه مدارک و دستورالعمل های مربوطه در این شرکت به کار گرفته می شود.
پذیرش این سیستم یک تصمیم استراتژیک در شرکت هندسه‌پارس می‌باشد. در واقع طراحی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان تحت تاثیر عواملی مانند: محیط کار، تغییرات در محیط یا خطراتی که همراه با آن محیط است، نیازهای در حال تغییر، اهداف، مدارک و مستندات فراهم شده و فرآیندهای به کار گرفته شده می‌باشد. این استاندارد یک رویکرد فرآیندی را در هنگام ایجاد، بکارگیری و بهبود اثربخشی به منظور افزایش رضایت مشتری را از طریق تحقق خواسته‌های مشتری فراهم می‌سازد. در این سیستم روش برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی و اقدام به عنوان یک الگو جهت رضایت مشتریان یا کارفرمایان استفاده می‌گردد.

فهرست