بندر چابهار

مهندس سحر ترابی

پروژه امکان سنجی زمین مجاور دریاچه لیپار به عنوان پسکرانه بندر چابهار به اتمام رسید

شرح خبر: خانم مهندس سحر ترابی یکی از کارشناسان پروژه زمین مجاور دریاچه لیپار از تجربه حضور خود در این پروژه به دلیل جنبه های مختلف آن به خوبی یاد…
فهرست