خلیج گرگان

  1. خانه
  2. نمونه کارها
1178

پروژه 1178

مطالعات توسعه زیر ساخت های مسافری دریایی در بندر ترکمن و طراحی اسکله شناور مسافری در بندر ترکمن و بندر گز مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه…
فهرست