پروژه 1189

ارائه خدمات مشاور تخصصی به کمیته صدور مجوز سازه های دریایی

پروژه 1189

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1397 سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1189

بندرسازی و سازه های دریایی

شرح پروژه:

در راستای اجرای بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 کمیته صدور مجوز سازه های دریایی در اداره نظارت بر سواحل اداره کل مهندسی سواحل و بنادر در حوزه معاونت فنی مهندسی مستقر گردیده است.
این کمیته با هدف اجرای وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و به منظور ساماندهی سازه ها و تاسیسات دریایی با رعایت الزامات و آیین نامه های سازه ای و کنوانسیون های دریایی بندری و حفاظت از محیط زیست دریایی و امنیت تردد شناور ها با توجه به وضعیت سواحل کشور تاسیس گردیده است.
صدور مجوز در این کمیته بر مبنای بررسی کارشناسی درخواست ها انجام می شود که هندسه پارس عهده دار انجام بررسی های کارشناسی است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

– ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های مهندسی سواحل، مهندسی سازه های دریایی، امور دریایی، امور بندری، امور تجهیزات و شناورها و امور ایمنی و حفاظت محیط زیست دریایی به کمیته صدور مجوز سازه های دریایی.
– ارائه خدمات مشاوره برای بررسی مدارک و مستندات پرونده های درخواست مجوز و اعلام نواقص قبل از طرح در کمیته صدور مجوز
– ارائه خدمات مشاوره در تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی حسب مورد ابلاغی توسط کارفرما.
– برنامه ریزی و هماهنگی بازدید از ساخت و سازهای ساحلی و تاسیسات دریایی حسب مورد ابلاغی توسط کارفرما.
– بروزرسانی دستورالعمل و چک لیست های صدور مجوز سازه های دریایی حسب مورد نیاز و اعلام کارفرما.
– برنامه ریزی و پشتیبانی خدمات آموزشی مرتبط حسب نیاز و اعلام کارفرما

ویژگی مهم این پروژه :

همکاری با کمیته صدور مجوز سازه های دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در این کمیته از ویژگیهای مهم این پروژه است. در ضمن شامل بررسی طیف گسترده ای از انواع ابنیه دریایی می شود.

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان بنادر و دریانوردی
1397/12/14

پروژه 1188
پروژه 1194
فهرست