پروژه 1184

انجام خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری در بندر امیر آباد

1184-1
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه 1397 سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1184

شرح پروژه:

در این پروژه شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس از طرف سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به عنوان مشاور در نظر گرفته شده است و بررسی و ارزیابی مطالعات و اقدامات اجرایی انجام شده توسط سرمایه گذاران بر اساس تعهدات و ضوابط طراحی، ساخت و نگهداری را بر عهده دارد. به این منظور این مهندسین مشاور تیمی از کارشناسان را در بندر امیرآباد مستقر کرده است که ارتباط لازم میان مشاور، کارفرما، سرمایه گذاران و پیمانکاران را برقرار کنند. افزایش کیفیت اجرا کار و تسریح در انجام امور طراحی و ساخت از جمله وظایف این مشاور است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

– همکاری و کمک به کارفرما در بررسی سوابق اجرایی و فنی و تایید مشاور سرمایه گذارها و ناظران مقیم سرمایه گذارها
– استقرارتیم نظارتی کارگاهی و نظارت مستمر بر عملیات اجرایی و بررسی انطباق عملیات اجرایی با ضوابط مصوب و ارائه گزارش کارفرما
– بررسی برنامه زمانبندی اجرای و شرح فعالیت سرمایه گذارها، اخذ و کنترل اسناد و مدارک فاز 1 و2 تهیه شده توسط سرمایه گذار و اعلام تایید یا مغایرت به کمیته عمرانی کارفرما، بررسی گزارش های توجیه فنی- اقتصادی سرمایه گذاران.
– دستور انجام آزمایشات کنترل کیفیت مصالح در مراحل مختلف انجام عملیات، برگذاری جلسات ماهیانه با نماینده سرمایه گذاران و مشاورین آنها

ویژگی مهم این پروژه :

بهره برداری از سرمایه گزاری های انجام شده در بندر می تواند موجب اشتغال زایی و رونق کسب و کار در کشور گردد. این پروژه با توجه به تعدد سرمایه گذاران و تنوع نوع فعالیت آنها بخش های مختلف مهندسی در حوضه طراحی و ساخت را به کار می گیرد. در حال اجرا بودن عملیات در بندر موجب گردیده است که این مهندسین مشاور سیستم مناسب و اولویت بالایی برای بررسی و کنترل سریع مطالعات و مدارک طراحی شده سرمایه گذاران در نظر بگیرد.

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه امیرآباد
1397/12/13

پروژه 1182
پروژه 1188
فهرست