1172 – آب شیرین کن پتروشیمی مارون

آب شیرین کن پتروشیمی مارون
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1397 استان خوزستان شرکت پتروشیمی مارون بندرسازی و سازه های دریایی 1172

شرح پروژه:

برای احداث کارخانه آب شیرین کن با ظرفیت پنجاه هزار متر مکعب آب شیرین در شبانه روز و با قابلیت افزایش به صد هزار متر مکعب آب شیرین، مطالعات طراحی مفهومی و امکان سنجی برای انتخاب نقاط و روش های مناسب آب گیری، دفع پساب، نوع تاسیسات آب شیرین کن، مسیر لوله انتقال آب، ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی توسط مهندسین مشاور هندسه پارس انجام می پذیرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

این مطالعه شامل جمع‌آورری بررسی و مقایسه نقاط مناسب برای آب‌گیری از خورو دریا، انتخاب بهترین نقطه به لحاظ فنی و اقتصادی، انتخاب روش‌ مناسب آب‌گیری، انتقال آب شیرین و دفع پساب حاصله، نوع تاسیسات تصفیه آب‌، جنس و اندازه و مسیر انتقال آب، مطالعات تامین برق، مطالعات رسوب، موج، جریان و پخش شوری محل آبگیری از دریا ، مطالعات ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی و همچنین فراهم‌آوری مدارک فنی مورد نیاز جهت اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های ذی‌ربط است که در مدت زمان شش ماه توسط مشاور پروژه انجام می‌پذیرد.

 

ویژگی مهم این پروژه :

منطقه پروژه از حساسیت زیست محیطی بالایی برخوردار است لذا ملاحظات زیست محیطی یکی از چالش های مهم پروژه می باشد. این پروژه، اولین پروژه آب شیرین کن دریایی جهت تامین آب در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر واقع در استان خوزستان می باشد. با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کمبود آب رودخانه کارون که در حال حاضر منبع اصلی آب مصرفی پتروشیمی منطقه است، اهمیت ایجاد سریع منابع جدید آب شیرین روزافزین گردیده است. سواحل منطقه دارای شیب بسیار کم و شرایط ژئوتکنیکی نامناسب است. بنابراین پیگردی گسترده در منطقه به عمل آمد تا مواجهه مناسب با چالش های مذکور انجام شود.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت پتروشیمی مارون / 1397 / به مدت شش ماه

1171 – ساماندهی ورودی و ایجاد کریدور اتصال به سالن مسافربری بندر شهید حقانی
1173 – طراحی خط لوله پروژه آب شیرین کن سازه سازان
فهرست