1170 – مطالعات امکان سنجی افزایش ظرفیت دریایی اسکله های مجتمع بندری شهید رجایی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1397 اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندرسازی و سازه های دریایی 1170

شرح پروژه:

با توجه به رشد روز افزون حمل و نقل دریایی و بزرگ تر شدن شناورهای مراجعه کننده به بنادر لازم است اسکله های موجود در بنادر به تدریج ارتقا یابند تا امکان پهلو دهی به شناورهای بزرگتر را داشته باشند. در این پروژه افزایش ظرفیت دریایی اسکله های بندر خلیج فارس و همچنین تعمیر اسکله های 1و2 بندر شهید رجایی مطالعه شده است. بندر خلیج فارس در مجاور بندر شهید رجایی قرار دارد و در واقع بخشی از آن محسوب می‌شود ولی حوضچه و موج شکن های مستقل دارد. اسکله های نفتی شماره 1و2 بندر شهید رجایی اهمیت بسیار زیادی دارند وبخش عمدهٌ واردات بنزین کشور از طریق آنها انجام می‌شود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1- بررسی وضعیت موجود و جمع اوری اطلاعات مورد نیاز
2- بررسی وضعیت هیدروگرافی
• بررسی وضعیت هدروگرافی حوضچه
• ارائه شرح خدمات انجام هیدروگرافی در صورت نیاز
3- مطالعات طرح ارتقای ظرفیت دریایی اسکله های بندر خلیج فارس
• بررسی ابعاد اسکله های بندر خلیج فارس
• مطالعه معیارها ومبانی طراحی دریایی اسکله
• بررسی کفایت ابعاد هندسی کانال ها و مسیرهای ناوبری
• بررسی و ارائه گزینه های ارتقای ظرفیت اسکله ها از لحاظ هنذسی و ناوبری شناورها
• مقایسه فنی و اقتصادی گزینه ها و انتخاب گزینه برتر
• بررسی ظرفیت سیستم پهلوگیری و مهاربندی اسکله ها
• طراحی گزینه منتخب
4-مطالعات طرح ارتقای ظرفیت سازه ای اسکله ها ی بندر خلیج فارس
• بررسی کفایت سازه ای اسکله ها
• انالیز ژئوتکنیک اسکله های موجود
• امکان سنجی افزایش عمق لایروبی
• طراحی پایه ارتقا اسکله های مورد نظر از نظر سازه ای و ژئوتکنیکی
• بررسی گزینه های ارتقا و انتخاب گزینه برتر از لحاظ فنی و اقتصادی
• تهیه روش اجرایی برای گزینه منتخب
• تهیه اسناد برگزاری مناقصه بر اساس طرح فاز یک
5 – مطالعات تعمیرات اسکله 1و2 نفتی حوضچه بندر شهید رجایی
• بررسی خرابی های اسکله 1و2 نفتی حوضچه شهید رجایی
• ارائه طرح تعمیرات اسکله 1و2 نفتی حوضچه شهید رجایی
• تهیه اسناد مناقصه تعمیرات اسکله های 1و2 نفتی حوضچه شهید رجایی

 

ویژگی مهم این پروژه :

ارایه طرح تقویت سازه ای برای اسکله های موجود و طرح تعمیرات باید بصورتی ارائه شود که حداقل اخلال در بهره برداری از اسکله ها به وجود اید. بخش عمده بنزین کشور از اسکله های 1و2 بندر شهید رجایی وارد می‌شود و نمیتوان وقفه طولانی در بهره برداری داشت .
طرح سازه ای اسکله های بندر خلیج فارس بسیار جالب و نسبتا منحصر به فرد است. با توجه به استقبال گسترده از این اسکله ها توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران لازم است نهایت افزایش ظرفیت در بخش دریایی و سازه ای ارائه شود.

کارفرما و زمان انجام کار:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان /1397/ 4ماه

1169 – بررسی پایداری و ارایه طرح پایدارسازی دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع صدر- مدرس
1171 – ساماندهی ورودی و ایجاد کریدور اتصال به سالن مسافربری بندر شهید حقانی
فهرست