1169 – بررسی پایداری و ارایه طرح پایدارسازی دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع صدر- مدرس

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1396 سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران 1169

شرح پروژه:

شرح این قرارداد انجام خدمات مهندسی در خصوص بررسی پایداری دیوار حائل خاک مسلح موجود واقع در شهر تهران، حاشیه بزرگراه صدر تقاطع مدرس شمال و ارائه راه حل بمنظور تعمیر و پایدار سازی آن می باشد که با توجه به تغییر شکل های مشاهه شده در قطعات بتنی دیوار، مد نظر قرار گرفته است. این مطالعات می بایست ضمن بررسی وضعیت پایداری دیوار در کوتاه مدت، در صورت ضرورت روشی برای تامین پایداری بلند مدت دیوار ارائه دهد. در این خصوص توجه به موقعیت دیوار نسبت به تونل نیایش بسیار حائز اهمیت است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

خدمات این مشاور در پروژه فوق به شرح ذیل می باشد:
1. جمع اوری اطلاعات
2. پیشنهاد شناسایی ها
3. کنترل پایداری دیواره در وضعیت موجود
4. ارائه راهکار جهت تعمیر و بهسازی عملکرد دیواوره خاکی
5. تهیه و ارائه نقشه های طراحی پایه برای گزینه برتر
6. متره و برآورد

 

ویژگی مهم این پروژه :

از ویژگی های اصلی پروژه فوق ،موقعیت مکانی آن در مجاورت یک بزرگراه پرتردد می باشد که حساسیت و اهمیت توجه به آن را افزایش داده است. دیوار خاک مسلح صدر در منطقه یک شهر تهران واقع شده است ، که از شمال با خیابان الهیه دوم، از جنوب با بزرگراه غیر همسطح آیت الله صدر ، از غرب با بزرگراه آیت الله مدرس در ارتباط می باشد. همچنین بزرگراه نیایش از زیر این دیوار مذکور بصورت تونلی عبور می نماید. دلایل مختلف از قبیل ایجاد ترک ، کج شدگی در برخی نقاط نمای دیوار ، آبشستگی های سطحی و اطمینان از سلامت کنونی اجزا ذیوار سبب نگرانی کارفرما در خصوص این دیوار گشته است.

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران / 1396 / 3 ماه

1167 – نظارت بر عملیات تعمیر اسکله شماره 20 و بازسازی ملحقات اسکله های 16 الی 19 و کانال های آب های سطحی اسکله های بندر شهید رجایی
1170 – مطالعات امکان سنجی افزایش ظرفیت دریایی اسکله های مجتمع بندری شهید رجایی
فهرست