1167 – نظارت بر عملیات تعمیر اسکله شماره 20 و بازسازی ملحقات اسکله های 16 الی 19 و کانال های آب های سطحی اسکله های بندر شهید رجایی

نظارت بر عملیات تعمیر اسکله شماره 20 و بازسازی ملحقات اسکله های 16 الی 19 و کانال های آب های سطحی اسکله های بندر شهید رجایی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه 1396 اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر شهید رجایی بندرسازی و سازه های دریایی 1167

شرح پروژه:

براساس مطالعات انجام شده در خصوص اسکله های شماره 16 الی 20 بندر شهید رجایی مشخص گردید که اسکله شماره 20 نیاز به تعمیر اساسی داشته و در اسکله های شماره 16 الی 19 نیاز به اصلاح نشیمن گاه فندر و ملحقات آن وجود دارد. همچنین لازم است کانال آب های سطحی مجاور اسکله های بندر شهید رجایی تعمیر شود. در همین راستا نظارت عالیه و گارگاهی پروژه مذکور به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

نظارت عالیه و کارگاهی شامل آیتم هایی به شرح ذیل می باشد:
1. ترمیم بولاردها
2. ترمیم کانال های تاسیساتی
3. اصلاح دریچه آدم رو برق
4. ترمیم کار استاپرها
5. رنگ آمیزی پیشانی اسکله
6. ترمیم نردبان ها
7. ترمیم فندرها
8. تعمیر اساسی اسکله
• ترمیم بخش های آسیب دیده اسکله
• ترمیم میلگرد موجود
• دوختن بتن جدید به بتن قدیم
• قالب بندی و بتن ریزی
• هم تراز کردن سطح فندرهای اسکله شماره 20 واطاله اسکله شماره 21
9. پوشش حفاظتی قطعات فلزی
10. پوشش محافظتی بتن

 

کارفرما و زمان انجام کار:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بندر شهید رجایی/ 1396/ 1 سال

1165 – نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش
1169 – بررسی پایداری و ارایه طرح پایدارسازی دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع صدر- مدرس
فهرست