1165 – نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش

1165
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1395 کیش شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش بندرسازی و سازه های دریایی 1165

شرح پروژه:

اسکله بلوکی A13 در بندر تجاری کیش دچار نشست و تغییر شکل اضافی شده بود. همچنین اسکله سوخت رسانی جزیره که در این بندر قرار دارد، نیاز به ترمیم داشت. نظارت عالیه و کارگاهی ترمیم اسکله ها به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار شد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1) نظارت عالیه و کارگاهی برای دو اسکله به شرح فعالیت های زیر :
الف) ترمیم اسکله سوختی کیش
– برچیدن فندرها و بولاردهای موجود و تهیه و نصب جدید.
– ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته مسلح
– برچیدن Walk Way موجود و ساخت و نصب جدید
ب) پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A13 بندر تجاری کیش
– تخریب و برچیدن اسکله و روسازی موجود
– خاکبرداری و لجن‌برداری و حمل آنها از خشکی و دریا
– تهیه و اجرای کامل شیت پایل موقت و برچیدن آنها.
– ساخت بلوک‌های بتنی توپر و توخالی
– اجرای کامل کانال‌های تأسیساتی بتنی و پیش‌ساخته اسکله
– اجرای کامل تیر بتنی فوقانی به صورت درجا
– اجرای بیندر و رویه آسفالتی روی اسکله
– باز کردن فندرها، کاشت بولت‌ها و نصب آنها.
– باز کردن ، سندبلاست و رنگ‌آمیزی بولاردها، کاشت بولت‌ها و نصب آنها.
– نظارت بر کلیه مسائل ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی پروژه در هنگام اجرا

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش
12 ماه ، 1395 و 1396

1164 – خدمات مهندسی کارگاهی پروژه احداث بندر خدماتی و صادراتی تمبک
1167 – نظارت بر عملیات تعمیر اسکله شماره 20 و بازسازی ملحقات اسکله های 16 الی 19 و کانال های آب های سطحی اسکله های بندر شهید رجایی
فهرست