1164 – خدمات مهندسی کارگاهی پروژه احداث بندر خدماتی و صادراتی تمبک

1164
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه 1396 شرکت نفت و گاز پارس (POGC) کارفرمای اصلی و قرارگاه خاتم کارفرمای مستقیم بندرسازی و سازه های دریایی 1164

شرح پروژه:

بندر صادراتی و خدماتی تمبک در نزدیک عسلویه برای سرویس‌دهی به برخی از فازهای پارس جنوبی احداث می‌شود. این بندر برای صادرات LPG، گوگرد و برخی محصولات دیگر طراحی و ساخته می‌شود و دارای سطح بالای ایمنی است. موج‌شکن‌های این بندر از نوع کیسونی مرکب هستند و برای اولین بار در کشور به این ابعاد بزرگ طراحی و اجرا می‌گردند.
طراحی پایه و تفصیلی پروژه توسط مهندسین مشاور هندسه پارس در چارچوب قرارداد دیگر انجام شده است. قرارداد حاضر مربوط به ارائه خدمات مهندسی کارگاهی به پیمانکار در کارگاه می‌باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) خدمات فنی
1. تنظیم فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها، رویه‌های اجرایی، بازرسی فنی، گردش مدارک، بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، تکمیل و تنظیم دستور کارها
2. نظارت کارگاهی بر نحوه اجرای دستورالعمل‌های نگهداری مصالح و تجهیزات در کارگاه و همچنین بررسی کارگاهی و ارائه نقص احتمالی نقشه‌ها یا دستور کارهایی که سبب تأخیر در اجرای عملیات می‌گردد
3. بررسی روند اجرای بخش‌های مختلف پروژه و ارائه پیشنهاد جهت بهبود کارآیی و کاهش هزینه‌ها در حد امکان
ب) خدمات کنترل کیفیت
1. تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعد
2. نظارت کارگاهی بر انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابه‌جایی آنها
3. نظارت بر فرایند انجام آزمایش‌ها، کنترل نتایج آن‌ها و گزارش
4. نظارت کارگاهی بر مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن‌ها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات
5. نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آن‌ها مطابق دستور کارهای ابلاغی
6. نظارت بر نحوه مراقبت از کارهای اجرا شده
7. اظهارنظر در مورد نقشه‌های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکار
8. نظارت بر تهیه نقشه‌های عین ساخت و تأیید آن

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت نفت و گاز پارس (POGC) کارفرمای اصلی و قرارگاه خاتم کارفرمای مستقیم
24 ماه که متناسب با اجرای پروژه تمدید گردید.

1163 – احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی قطعه T30 در مجتمع بندری شهید رجایی
1165 – نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش
فهرست