1162 – بررسی و ارائه طرح پایداری دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع اتوبان صدر و مدرس

1162
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1396 تهران مهندسی زیر ساخت ها سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 1162

شرح پروژه:

موضوع این پروژه انجام خدمات مهندسی در خصوص بررسی پایداری دیوار حائل خاک مسلح موجود واقع در حاشیه بزرگراه صدر و تقاطع مدرس شمال و ارائه راه‌حل به‌منظور تعمیر و پایدارسازی آن می‌باشد. این مطالعات که با توجه به تغییرشکل‌های مشاهده شده در قطعات بتنی نمای دیوار، مدنظر قرار گرفته است. ضمن بررسی وضعیت پایداری دیوار در کوتاه‌مدت، روشی ساده برای تأمین پایداری بلندمدت دیوار ارائه شد. در این خصوص، توجه به موقعیت دیوار نسبت به تونل نیایش دارای اهمیت بود.
این دیوار در شهر تهران واقع بود و محدوده کلی آن در نقشه فوق نشان داده شده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. مطالعات پایداری دیوار
1-1. جمع‌آوری اطلاعات
• بررسی کلیه نقشه‌های موجود مثل نقشه‌های توپوگرافی، طول و ابعاد پروژه و تراس‌های موجود
• بررسی کلیه نقشه‌های موجود، نقشه‌های جانمایی لوله‌های آبرسانی و فاضلاب، تونل و سایر تأسیسات زیرزمینی
• بررسی کلیه نقشه‌های چون ساخت ساختمان‌های بالادست از لحاظ تعداد طبقات زیر زمین، تراز پی، روش پایدارسازی گود و دیوارهای حایل
• بازدید میدانی کامل (تیم چندنفره در چند روز) و بررسی چشمی وضع موجود و شناسایی محدودیت‌های اجرایی
• بررسی طرح دیوار خاک مسلح شامل دفترچه محاسبات، فایل‌های مدلسازی نرم‌افزاری و نقشه‌های چون ساخت
• بررسی وضعیت پایش و مقادیر تغییر مکان‌های دیواره خاک مسلح و مستحدثات پیرامونی
• بررسی کلیه مطالعات قبلی در محدوده پروژه شامل مطالعات ژئوتکنیک، حفاری‌های اکتشافی، مطالعات زمین‌شناسی، هیدروئولوژی و سایر مطالعات مرتبط
1-2. پیشنهاد شناسایی‌ها
• بررسی کفایت مطالعات اولیه ژئوتکنیکی و پیشنهاد شناسایی و آزمایش‌های جدید
• جمع‌بندی نهایی لایه‌های زمین و انتخاب نیمرخ ژئوتکنیکی طراحی
• پیشنهاد اجرای چاهک در درون دیوار خاک مسلح به منظور بازرسی تسمه‌ها و سایر اجزای دیوار
• ارائه پیشنهاد به منظور پایش وضعیت تغییرشکل دیوارها و ساختمان‌های مجاور، به کمک ابزاربندی یا نقشه‌برداری دوره‌ای در نقاط مختلف نشانه‌گذاری شده
1-3. کنترل پایداری دیواره‌ در وضعیت موجود
• تشریح شرایط خاک براساس مطالعات ژئوتکنیک
• انتخاب و تعیین پارامترهای طراحی، آئین‌نامه و نرم‌افزارهای مورد استفاده، بار ناشی از ساختمان‌های اطراف با توجه به شر ایط موجود دیواره
• بررسی وضعیت تغییرشکل‌های ایجاد شده در دیوار و مقایسه آن با مقادیر مجاز
• بررسی ضرایب اطمینان پایداری دیواره در وضعیت فعلی در هر سه تراس خاکی در شرایط استاتیکی و دینامیکی با اعمال بارگذاری‌های ساختمان‌ها و مستحدثات بالادست.
• بررسی وضعیت زهکشی آب‌های سطحی در پشت دیواره‌
• لحاظ تأثیر عبور تونل نیایش در محدوده دیوار در تحلیل‌های پایداری کلی
• بررسی وضعیت تغییرشکل‌های ایجادشده در ساختمان‌های مجاور و مقایسه آن با مقادیر مجاز براساس نوع ساختمان و ارائه راهکار متناسب
1-4. ارائه راهکار جهت تعمیر و بهسازی عملکرد دیواره خاک مسلح
• بررسی گزینه‌های مختلف شامل:
الف) تخریب کامل دیوار (نوسازی)
ب) تعمیر دیوار با جایگزینی المان‌های معیوب فعلی
ج) تعمیر دیوار با المان‌های اضافی همچون انکر
• مقایسه فنی و اقتصادی گزینه‌های مختلف
• انتخاب گزینه برتر
• ارائه متره و برآورد تقریبی گزینه برتر در حد طراحی پایه
1-5. تهیه و ارائه نقشه‌های طراحی پایه برای گزینه برتر

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران / 3 ماه / 1396

1161 – ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس (مرحله دوم اجرایی)
1163 – احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی قطعه T30 در مجتمع بندری شهید رجایی
فهرست