1158 – خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت مقیم و عالیه) پروژه اطلس پارس

خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت مقیم و عالیه) پروژه اطلس پارس
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
5 ماه 1393 تهران مهندسی زیر ساخت ها شرکت ستاره اطلس پارس 1158

شرح پروژه:

پروژه اطلس پارس در زمینی در مجاورت گارک طالقانی تهران در حال اجرا است . پس از آنکه گودبرداری این پروژه با مشکل مواجه شد مطالعات لازم برای ایمن سازی و همچنین تظارت عالیه و مقیم در مرحلهً اجرا به این مشاور واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. انجام مطالعات و خدمات کنترل، بررسیف اعلام‌نظر و تأید طرح تقویت پایدارسازی دیواره‌های موجود بخش شمال غربی و طرح پایدارسازی برای افزایش عمق گود که توسط پیمانکار و طراح ارائه می‌گردد، با اخذ و اعمال نظرات و سیاست‌های کارفرما.
2. شرح کلی خدمات نظارت عالیه و نظارت مقیم براساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
3. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نشریات مربوط که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر می‌شود و موارد درج شده در قرارداد
4. ارائه خدمات فنی و مشاوره به کارفرما تا پایان عملیات اجرایی و دوره تضمین عملیات موضوع قرارداد

 

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ستاره اطلس پارس
5 ماه / 1393

1157 – مطالعات آبگیری از دریا برای تأمین آب برای پالایشگاه و نیروگاه پاسارگاد قشم
1159 – تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی متناسب با راهبردهای انجمن PIANC
فهرست