1152 – تکمیل مهندسی پایه و انجام مهندسی تفصیلی بندر خدماتی و صادراتی تمبک

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
1393 شرکت نفت و گاز پارس POGC بندرسازی و سازه های دریایی 1152

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات خطوط لوله-مدیریت و مهندسی ساخت- سازه ژئوتکنیک- سیویل – معماری- تاسیسات مکانیک- ایمنی وآتش نشان

شرح پروژه:

بندر بزرگ تنبک در نزدیکی عسلویه به منظور صادرات LPG و گوگرد در حال احداث است. مهندسین مشاور هندسه پارس نقش ارائه کنندهً خدمات مهندسی را برای پیمانکار EPG ایفا می کنند. قرارداد حاضر در ادامهً قرارداد دیگری در خصوص بندر تنبک است که شرح آن در صفحه ً دیگری در این سایت ارائه شده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) انجام و تکمیل مهندسی پایه شامل:
1. تکمیل مهندسی پایه اجزای دریایی
2. انجام مهندسی پایه اجزای خشکی شامل ساختمان‌های بندر، سیستم‌های انتقال آب و برق، روشنایی، جمع‌آوری‌ آب‌های سطحی، فضای سبز، محوطه‌سازی، جاده‌های پسکرانه، فاضلاب و Telecom.
3. انجام مهندسی پایه ترمینال صادرات گوگرد، شامل ساختمان‌های ترمینال گوگرد، سیستم‌های انتقال آب و برق، روشنایی، جمع‌اوری آب‌های سطحی، فضای سبز، محوطه‌سازی و فاضلاب.
ب) انجام مهندسی تفصیلی شامل:
1. انجام مهندسی تفصیلی اجزای دریایی ( اسکله ، موج شکن ، حوضچه)
2. انجام مهندسی تفصیلی شامل بخش خشکی ساختمان‌های بندر، سیستم‌های بندر، سیستم‌های انتقال آب و برق، روشنایی، جمع‌آوری آب‌های سطحی، فضای سبز، محوطه‌سازی، جاده‌های پسکرانه، فاضلاب و Telecom
3. انجام مهندسی تفصیلی ترمینال گوگرد شامل ساختمان‌های ترمینال گوگرد، سیستم‌های انتقال آب

 

ویژگی مهم این پروژه :

وجود چند پست اسکله صادرات LPG و همچنین ترمینال صادرات گوگرد موجب می‌شود که طراحی و اجرای این بندر بسیار چالش برانگیز باشد. به علاوه موج شکن کیسونی مرکب و اسکلهً کیسونی از ویژگیهای خاص این پروژه است.

 

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت نفت و گاز پارس POGC
1393 الی 1397

1151 – انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه ایران‌زمین
1153 – تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (قطعه a59)
فهرست