1150 – طراحی پایدارسازی گودال های عمیق شن چاله و بازرسی دوره‌ای عملیات پایدارسازی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
1395 تهران مهندسی زیر ساخت ها شرکت فربت 1150

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

ژئوتکنیک

شرح پروژه:

عملیات برداشت مصالح شن و ماسه در طول سالیان متمادی باعث ایجاد گودالی به عمق تقریبی 50 متر در جنوب تهران واقع در محدوده شهرداری منطقه 18 شده است. گودال مذکور در بخش‌هایی ناپایدار بوده و دچار ریزش شده است. قرارداد حاضر به‌منظور انجام مطالعات پایه، تفصیلی و ارائه نقشه‌های اجرایی پایدارسازی دیواره‌های پیرامونی مشرف بر فضاهای عمومی، در محدوده زمین شرکت فربت که در مجاورت رودخانه کن واقع شده است منعقد گردیده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

-تعیین معیارها و مبانی
– تعیین نقاط حساس و پرخطر در مجاورت رودخانه کن و جاده ها جهت اولویت بندی اجرا
– طراحی پایه و تفصیلی سیستم پایدارسازی
– بازرسی فنی و پشتیبانی عملیات اجرایی درکارگاه

 

ویژگی مهم این پروژه :

پایدارسازی شیروانی‌های خاکی موجود به ارتفاع 50 متر از ویژگی‌های خاص این پروژه است. قرارگیری این گود در مجاورت رودخانه کن بر پیچیدگی های پروژه می افزود.

 

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت فربت / 1395 الی 1396

1149 – انجام مطالعات پایه و تفصیلی پروژه موج‌شکن بندر رمچاه
1151 – انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه ایران‌زمین
فهرست