ضوابط سیستم HSE

ضوابط سیستم HSE

مهندسین مشاور هندسه پارس موفق به اخذ گواهینامه ضوابط سیستم HSE از شرکت KQR گردید. در این رابطه مدارک و دستورالعمل های مربوطه در این شرکت به کار گرفته می شود.
ایجاد این سیستم مدیریت به منظور حذف و یا کاهش ریسک برای کارکنان و تجهیزات و استقرار و اجرای مبانی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست می‌نماید. اجرای این سیستم با انجام طرح‌ریزی درست، می‌تواند عامل کلیدی برای اجرای اهداف راهبردی و خط‌مشی در سازمان باشد. مزایای ایجاد و اجرای این سیستم به شرح ذیل می باشد:

  • کاهش ریسک حوادث و بیماری‌های ناشی از کار
  • ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری
  • کاهش هزینه‌های ناشی از خطرات حوادث
  • کاهش زمان‌های تلف شده ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی
فهرست